Fy nghyflawniadau

DAFYDD_LLYWELYN_Sting.png

Rwy’n falch iawn o’r hyn rwyf wedi llwyddo’i gyflawni dros y bum mlynedd diwethaf. Dyma i chi gipolwg ar rai o fy prif nghyflawniadau ers cael fy ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys:

 1. Sicrhais fwy o Swyddogion Heddlu, i fyny o 1,149 i 1,224 (+75), yn ystod fy nghyfnod fel y Comisiynydd.
 2. Cyflawnais fy addewid o gyflwyno system CCTV newydd mewn 25 tref gyda dros 150 o gamerâu yn cael eu monitro yn Ystafell Reoli'r Heddlu yn y Pencadlys.
 3. Rhoddais Dîm Troseddau Gwledig pwrpasol ar waith ar draws ardal Dyfed-Powys gan ddarparu adnoddau arbenigol i gefnogi cymunedau cefn gwlad.
 4. Cafodd y Timau Plismona Bro eu hadfywio â Chwnstabliaid Heddlu a Rhingylliaid ymroddedig er mwyn sicrhau bod mwy o bresenoldeb yr Heddlu yn ein cymunedau.
 5. Ni phenodais Ddirprwy anetholedig gan arbed gwerth cyflog o dros £50,000 ar gyfer fy swyddfa.
 6. Creais Fforwm Dioddefwyr i roi llais cryf i ddioddefwyr o fewn y System Cyfiawnder Troseddol yn Dyfed-Powys.
 7. Comisiynais y Cynllun Dargyfeirio Troseddwyr cyntaf yng Nghymru er mwyn geithio gyda throseddwyr gyda’r nod o leihau’r achosion o aildroseddu.
 8. Rwyf wedi cefnogi Gwasanaethau Ieuenctid ym mhob un o'r Awdurdodau Lleol gyda buddsoddiad o £750,000 i ariannu gwaith i atal pobl ifanc rhag mynd i droseddi yn ifanc.
 9. Llofnodais Gyfamod y Lluoedd Arfog ym mis Mawrth 2019 i sicrhau bod cyn-bersonél y gwasanaeth yn cael eu cefnogi gan yr Heddlu.
 10. Creais gynhadledd flynyddol Dydd Gŵyl Dewi mewn cydweithrediad ag asiantaethau eraill i drafod pynciau allweddol.
 11. Cynhaliais gyfarfodydd cyhoeddus rheolaidd gyda Phrif Swyddogion ar draws yr Heddlu er mwyn gwrando'n uniongyrchol ar bryderon cymunedau.
 12. Sicrhais Gronfa Dad-garboneiddio gwerth £880,000 er mwyn lleihau allyriadau carbon yr Heddlu.
 13. Heddlu Dyfed-Powys oedd y llu cyntaf yng Nghymru i arwyddo'r addewid 'Marw i weithio' ym mis Chwefror 2021.
 14. Rhoddais fwy o arian i fynd i'r afael â Throsedd Economaidd a Seiberdroseddu.
 15. Comisiynais Wasanaeth Dioddefwyr newydd – ‘Goleudy’, i ddarparu gwasanaeth di-dor i ddioddefwyr ledled Dyfed-Powys.
 16. Enillodd Heddlu Dyfed-Powys Wobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl sy’n dangos ymrwymiad y llu tuag at ei staff a’i swyddogion.
 17. Prynwyd 14 o gerbydau trydan ar gyfer y Timau Plismona Bro er mwyn creu gwasanaeth plismona lleol mwy gwyrdd.
 18. Sefydlwyd Cronfa Strydoedd Mwy Diogel gwerth £200,000 ar gyfer wardiau Glanymor a TyIsha yn Llanelli ar gyfer mentrau atal troseddau.
 19. Rwyf wedi ymrwymo y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn dod yn gyflogwr 'Cyflog Byw Go Iawn'.
 20. Cymerais ran mewn her seiclo uchelgeisiol i godi arian at elusen, gan feicio dros 500 milltir ar draws Dyfed-Powys mewn 5 diwrnod gyda'r elw'n mynd tuag at mentrau ieuenctid lleol.
 21. Rwyf wedi cefnogi sefydliadau academaidd yn eu hymchwil ym maes troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn cael gwell dealltwriaeth ar y materion hyn.
 22. Cefnogais 14 o ddigwyddiadau cyllideb cyfranogol oedd yn grymuso cymunedau lleol i wneud penderfyniadau ar gyllid o £200,000.
 23. Crëwyd dros 150 o swyddi ychwanegol i gefnogi swyddogion yr heddlu yn eu gwaith ac i wella'r gwasanaeth i'r cyhoedd.
 24. Prynwyd 4 cerbyd 4X4 newydd i gefnogi’r Tîmau Troseddau Gwledig er mwyn gwella presenoldeb yr heddlu yng nghymunedau cefn gwad.
 25. Penodwyd Cwnstabliaid Heddlu ychwanegol yn benodol ar gyfer ein trefi a’r stryd fawr er mwyn gwella’r gefnogaeth i fusnesau.
 26. Gweithiais mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bêl-droed Dinas Abertawe i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc.
 27. Gweithiais gyda'r gymuned leol yn y Drenewydd ar ymweliad ‘The Knife Angel’, y dref gyntaf yng Nghymru i gyflwyno’r neges gwrth-drais.
 28. Darparwyd grant Diogelwch Cymunedol o £25,000 i bob ardal bartneriaeth ar draws Dyfed-Powys i gyflawni prosiectau allweddol.
 29. Crëwyd Desg Cyfathrebu Digidol newydd i wella cyfleoedd i gyfathrebu â'r Heddlu.
 30. Gweithiais gyda nifer o bartneriaid ar brosiectau arloesol, ac enillodd un o’r prosiectau hynny, mewn cydweithrediad â Chwmni Drama Arad Goch, wobr Celfyddydau mewn Busnes.

Cyflawnwyd hyn oll gyda’r gyfradd Treth Gyngor isaf yng Nghymru, a dyfarnwyd y Marc Ansawdd Tryloywder i'm swyddfa am y tair blynedd diwethaf.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Carys Lloyd
  published this page in Dyfed Powys 2021-04-06 11:43:20 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.