Gogledd Cymru

Ann Griffith

Ann-website.png

Am Ann:

  • Cyn Ddirprwy Gomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru
  • Uwch-Reolwraig Amddiffyn Plant a Gwaith Cymdeithasol Iechyd Meddwl
  • Cyn-Gynghorydd Sir etholedig
  • Penodiad Cyhoeddus gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder i’r Llys Gwarchod

Yn wreiddiol o Wrecsam, magwyd yn y Bermo ac wedi byw yn Sir Fôn dros y 30 mlynedd ddiwethaf, Ann yw’r ymgeisydd profiadol yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Yn ei rôl fel Dirprwy Gomisiynydd Heddlu, arweiniodd Ann waith ar blant a phobl ifanc; menywod yn y system gyfiawnder, a safonau proffesiynol yn yr heddlu, gan gynnwys lles y swyddogion a’r staff.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, datblygodd Ann wybodaeth arbenigol am gaethwasiaeth fodern, masnachu mewn pobl, y ‘ county lines’ mewn cyffuriau, ac iechyd meddwl.

Yr oedd ei phartneriaeth lwyddiannus gyda’r Comisiynydd presennol, Arfon Jones, wedi helpu i ddatblygu gwasanaeth heddlu effeithiol yn y rhanbarth. Nawr mae gennym un o’r heddluoedd mwyaf blaengar ac effeithiol yng Nghymru a Lloegr, sydd wedi ennill parch.


Blaenoriaethau Ann:

1. Lles a datblygiad

I’n gweision cyhoeddus ymrwymedig allu ein hamddiffyn ni a’n cymunedau maent yn haeddu’r hyfforddiant a’r datblygiad gorau oll, felly hefyd gyda’r gofal a’u cyfarpar. Fe wnaf fy ngorau glas i sicrhau bod y gweithlu i gyd yn teimlo bod gwerth iddynt, eu bod yn cael gofal a chefnogaeth.

2. Cefnogi menywod a merched

Rwyf wedi ymrwymo i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched. Mae’r Comisiynydd Dioddefwyr yn dweud wrthym fod dioddefwyr trais rhywiol o bob math wedi colli ffydd yn y system gyfiawnder. Rwy’n addo hyrwyddo hawliau dioddefwyr, sicrhau gwell cyfraddau euogfarnau, a pharhau i gyllido’r Ganolfan Helpu Dioddefwyr.

3. Atal troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae plismona cymdogaethau lleol sydd wedi ymrwymo i atal troseddau, mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymgysylltu â chymunedau yn bwysig o ran meithrin hyder ac ymddiriedaeth. Byddaf yn mynd i’r afael mewn ffordd strwythuredig a chryf â throseddau lleol.

4. Lleihau Ail-droseddu

Byddaf yn canolbwyntio ar gyfeirio troseddwyr lefel-isel ymaith oddi wrth droseddu trwy gefnogi rhaglen arloesol Checkpoint Cymru a Llwybrau Merched, cyfiawnder adferol a pholisïau cynyddol i leihau niwed cyffuriau er mwyn gostwng cyfraddau troseddau.

5. Ymyriad Cynnar i bobl ifanc

“Mae’n haws adeiladu plant cryf na thrwsio oedolion toredig.” Rwyf wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglen arloesol amlasiantaethol i atal plant a phobl ifanc rhag troi at droseddu.

6. Troseddau Casineb

Wedi gweld cynnydd annerbyniol, rwy’n addo gwella’r gwasanaeth mae’r heddlu’n roi i ddioddefwyr a gweithio’n well gyda’n partneriaid i atal twf troseddau casineb, a thrin difenwi ar-lein yn gadarn.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.